Sprawozdanie finansowe Rady Osiedla Kijewo za III kwartał 2016