Sprawozdanie finansowe Rady Osiedla Kijewo za I kwartał 2016