Sprawozdanie finansowe Rady Osiedla Kijewo za 2018 rok