Sprawozdanie finansowe Rady Osiedla Kijewo za 2017 rok