Sprawozdanie Finansowe Rady Osiedla Kijewo za 2016 rok