Sprawozdanie finansowe Rady Osiedla Kijewo za 2015 rok