Składanie wniosków do SBO 2019

Do 3 czerwca 2018 mieszkańcy mogą składać swoje propozycje do tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Do zagospodarowania jest 9 milionów złotych. Zapraszamy!

„Włącz działanie” to hasło tegorocznej edycji SBO. Każdy mieszkaniec może złożyć nieograniczoną liczbę propozycji. 

Projekty mogą być: 
- ogólnomiejskie – takie, z których będą mogli korzystać mieszkańcy więcej niż jednej dzielnicy. Na te projekty przeznaczono z całej puli 2 700 000 zł (maksymalna wartość jednego projektu nie może przekroczyć tej kwoty);

- dzielnicowe duże - budżet na każdą dzielnicę (Północ, Prawobrzeże, Śródmieście, Zachód) to kwota 1 260 000 zł (wartość jednego projektu powinna mieścić się w przedziale od 157 500 zł do 1 260 000 zł); 

- dzielnicowe małe - budżet na każdą dzielnicę (Północ, Prawobrzeże, Śródmieście, Zachód) to kwota 315 000 zł. Maksymalna wartość jednego projektu nie może przekroczyć 157 500 zł, co oznacza, że w poszczególnych dzielnicach będą realizowane przynajmniej dwa projekty z tej kategorii;

Na jakie projekty czekamy:

Ze środków Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 może być realizowane zadanie: 
- o charakterze inwestycyjnym, 
- należące do zadań własnych Miasta,
- dotyczące mienia gminnego, chyba, że Miasto posiada uzgodnienie z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym ma być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków na mienie nie będące własnością Miasta, 
- zlokalizowane w przestrzeni miejskiej i na majątku Miasta, nieobciążonym na rzecz osób trzecich 
i nieprzeznaczonym na sprzedaż, 
- zgodne z kompetencjami Miasta, 
- ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców, 
- zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami, w tym w szczególności 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 
- nienaruszające obowiązujących przepisów prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności,
- niepolegające wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego,
-wymagające współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych (pod warunkiem przedstawienia przez te podmioty pisemnej zgody dotyczącej powstawania na ich terenie zadania inwestycyjnego i wyrażenia woli jego utrzymania).

Wnioski można składać: 
- drogą ELEKTRONICZNĄ, logując się na stronie www.sbo.szczecin.eu
lub 
- tradycyjną poprzez wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego w siedzibie lub filii Urzędu Miasta (Biuro Obsługi Interesantów UM Szczecin, sala 62, Pl. Armii Krajowej 1, Biuro Obsługi Interesantów Filia UM Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39/40).