Protokół z zebrania

Nr aktu: 
23/17
Data posiedzenia: 
wtorek, 11 Kwiecień, 2017

                                  Protokół z 10 zebrania Rady Osiedla Kijewo z dnia 11.04.2017r

 

  1. Otwarcie zebrania

  2. Stwierdzenie Quorum ( obecnych 10 radnych)

  3. Odczytanie porządku zebrania

  4. Przewodniczący Rady Osiedla poprosił, aby głos zabrali przybyli goście:

Jako pierwszy głos zabrał mieszkaniec, który przedstawił informację o planowanych kursach samoobrony dla kobiet, które planuje, aby odbywały się w Kijewie. Jako pierwszy termin pada data 20.04 o godzinie 18.

Następnie głos zabrał kolejny z mieszkańców i zwrócił się z prośbą do Rady Osiedla o zamieszczeniu informacji o Biegu z różą na profilu RO na Facebooku, który odbędzie się 16.09 o godzinie 14.

  1. Przyjęcie porządku obrad – przyjęty jednogłośnie 10 głosów za.

  2. Sekretarz Rady Osiedla odczytał protokół z poprzedniego zebrania. W wyniku głosowania za: 8 radnych, przeciw 2 radnych, protokół został przyjęty.

  3. Głosowanie nad projektem uchwały nr 50/17, K. Romianowski odczytał opinię prawną z UM dotyczącą diety skarbnika Rady.

Głos zabrała radna K. Duszyńska pytając czy będziemy głosować nad tą uchwałą. Radny K. Romianowski odpowiedział, że tak i kwestia diety skarbnika według opinii prawnej jest zgodna z prawem.

Radna K. Duszyńska złożyła wniosek formalny o unieważnienie projektu uchwały nr 50/17.

Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie.

W wyniku głosowania za 2 radnych, przeciw 7 radnych, wstrzymał się 1 radny – wniosek przepadł.

S. Siciński pyta czy jest konieczne, aby podawać w uchwale nazwisko skarbnika. Przewodniczący odpowiada, że tak.

W wyniku głosowania za 7 , przeciw 2 , wstrzymał się 1 uchwała została podjęta.

Projekt uchwały nr 51/17 w wyniku głosowania Za 10, uchwała przeszła jednogłośnie

  1. Rozpoczęła się dyskusja nad wnioskami do budżetu miasta na rok 2018.

Radny R. Smoliński składa 13 wniosków do budżetu miasta.

Radna K. Duszyńska zadaje pytanie do Przewodniczącego RO, czy ma wiedzę na temat remontu ul. Koziej? Z. Frątczak odpowiada, że wszystkie informacje otrzyma w najbliższym czasie. K. Duszyńska stwierdza, że umowa na wykonanie Koziej została już podpisana.

Radny W. Tomczyk odczytuje 6 propozycji do budżetu miasta, o które wnioskuje Rada Osiedla Kijewo.

1.Przedszkole/ Ogród rodzinny

2. Aktywny senior

3.Jeleni Staw

4. Bezpieczeństwo

5. Utwardzenie dróg

6. Świetlica na ul. Orlej

Uchwałę poddano pod głosowanie. W wyniku za 9, przeciw 1, uchwała została podjęta.

  1. Głosowanie nad projektem uchwały 53/17 W wyniku głosowania za 8, wstrzymało się 2 uchwała została podjęta.

  2. Wolne wnioski

Radni K. Romianowski i B. Bis referują temat związany z autobusem nocnym do Kijewa

Radna K. Duszyńska zwraca się z pytaniem dlaczego Rada Osiedla nie udostępniła informacji na Facebooku dotyczącej sprzątania osiedla przez mieszkańców

Radny W. Tomczyk referuje plan imprezy po sąsiedzku, która odbędzie się 27.05.2017 w al. Kwiatowej

Radny S. Siciński referuje ofertę na zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Zajęczej. Radny R. Smoliński popiera taką koncepcję, którą przedstawia radny S. Siciński.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Sekretarz RO Kijewo                     Przewodniczący RO Kijewo

Krzysztof Romianowski               Zbigniew Frątczak