Protokół z zebrania

Nr aktu: 
18/16
Data posiedzenia: 
czwartek, 6 Październik, 2016

Protokół V zebrania Rady Osiedla Kijewo w dniu 6.10.2016 r.

1. Otwarcie zebrania

2. Stwierdzenie Quorum-obecnych 13 radnych.

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania Rady Osiedla

5. Dyskusja na temat inwestycji osiedlowych

6. Blok głosowań

7. Wolne wnioski

Rozpoczęcie zebrania: 17:30

Ad 1. Przewodniczący Rady Z. Frątczak powitał przybyłych radnych oraz gości. Następnie stwierdził quorum, obecnych było 13 radnych.

W kolejnym punkcie odczytano porządek obrad zebrania Rady Osiedla. Przewodniczący poprosił radnych o przegłosowanie przedstawionego porządku . W wyniku głosowania za: 13 przeciw: 0 wstrzymał się: 0, porządek został przyjęty.

Następnie Przewodniczący udzielił głos sekretarzowi Rady Osiedla, w celu odczytania protokołu, z poprzedniego zebrania Rady. Po odczytaniu protokołu radni zostali poproszeni o przegłosowanie przedstawionego protokołu. W wyniku głosowania za: 13, przeciw: 0, wstrzymał się: 0,protokół został przyjęty.

W kolejnym punkcie zebrania, przewodniczący Rady Osiedla rozpoczął dyskusję na temat inwestycji, które przewidziane są na osiedlu.

Do zebrania dołączyła Radna E. Lamparska.

Ad 6. Blok głosowań: W tym punkcie przystąpiono do głosowań nad wniesionymi projektami uchwał.

Uchwała nr 33/16 w sprawie przeniesienia kwoty 500 zł z punktu promocje na zakup usług- okolicznościowych. Uchwała została przyjęta

Za: 13 radnych Przeciw: 1 radny  Wstrzymał się: 0.

Uchwała nr 34/16 w sprawie przeznaczenia funduszy, na rozpoczęcie realizacji celu iwnestycyjnego, o nazwie Parking Świstacza 22-34.

Radny K.Romianowski zreferował treść projektu uchwały. Następnie głos zabrała radna E. Lamparska, zadając pytanie, czy Parking będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców osiedla. Radny K.Romianowski odpowiedział, że tak. Radna E. Lamparska kontynuuje swoją wypowiedź, wyrażając obawę, że Parking będzie dostępny tylko dla mieszkańców wspólnoty, jako dowód poparcia swojego stanowiska, zauważa fakt, iż plac zabaw, którym zarządza wspólnota przy ul. Świstaczej, jest zamknięty dla pozostałych dzieci z osiedla. Do rozmowy dołączył przedstawiciel wspólnoty, który zakomunikował, iż wspomniana sytuacja miała miejsce, ale było to tylko jeden raz, i obecnie zapewnia, że plac zabaw otwarty jest dla wszystkich dzieci z osiedla. Do rozmowy dołącza radny R. Smoliński, który proponuje, żeby nie dzielić inwestycji na etapy, tylko przekazać fundusze na całość inwestycji. Głos zabiera radny K.Romianowski, który stwierdza, iż efekt etapowania inwestycji to wynik rozmów, z zarządem wspólnoty oraz obecnej sytuacji finansowej Rady Osiedla. Jednak zauważa, że najlepszym rozwiązaniem jest przychylić się do wniosku, aby zrealizować całość inwestycji, o czym niejednokrotnie mówił. Wszyscy radni poparli takie rozwiązanie. Podano propozycję kwoty 90.000,00zł na wykonanie całości inwestycji. Uchwała została poddana pod głosowanie: Za: 14 radnych Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0Uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 35/16 w sprawie przeznaczenie środków w kwocie 27.300,00zł na budowę małej architektury na osiedlu.

Projekt uchwały referuje przewodniczący Rady Osiedla. Środki zapisane w uchwale, mają zostać rozdysponowane, na budowę małej architektury, która będzie ulokowana na terenie osiedla. Podczas dyżurów oraz spotkań z radnymi mieszkańcy bardzo często, zwracają uwagę, iż widoczne są braki małej architektury na osiedlu, dlatego też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, należy podjąć stosowne kroki w tej sprawie. Głos zabiera radny I. Wypijewski, który pyta przewodniczącego, czy są już konkretnie sprecyzowane miejsca, usytuowania małej architektury. Z. Frątczak odpowiada, że nad lokalizacjami będziemy się zastanawiać wspólnie.

Uchwała została poddana pod głosowanie: Za: 14 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0. Uchwała została przyjęta

Uchwała nr 36/16 w sprawie utworzenia wjazdu z ul. Zwierzynieckiej w ul. Pawią. Uchwałę referuje K.Romianowski. Po odczytaniu uchwały przystąpiono do głosowania. Za: 14 radnych Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0. Uchwała została przyjęta

Skarbnik Rady T.Kustra podsumowała organizację wrześniowego festynu w Kijewie. Poinformowano również, iż festyn cieszył się ogromny zainteresowanie mieszkańców.

Wolne wnioski:

Przewodniczący Rady zadaje pytanie radnej K. Duszyńskiej, czy ma listę seniorów mieszkających na osiedlu?. Radna Duszyńska odpowiada, że listę seniorów ma radny I. Wypijewski. Radny I. Wypijewski zadeklarował się, że całą listę, jaką posiada, wyśle drogą mailową do zarządu Rady.

Przewodniczący informuję, że najbliższe zebranie Rady Osiedla odbędzie się 3 listopada o 17:30.

Radna K. Duszyńska wnosi o wykoszenie trawy w okolicach mostku przy ul. Sowiej.

Radna M. Szycko zwraca się z pytaniem, na jakim etapie jest spot o Kijewie? Radny B.Bis odpowiada, że prace trwają, i jak tylko będą zakończone, poinformuję rade.

Radna E. Lamparska zgłasza wniosek mieszkańców osiedla, dotyczący szybkiej jazdy motorów z salonu Yamaha. We wniosku radna zaznacza, że mieszkańcy osiedla obawiają się o swoje bezpieczeństwo.

Przewodniczący podziekował radnym za spotkanie, i zakończył obrady

Na tym protokół zakończono.

Koniec zebrania 19:30

 

SEKRETARZ  RADY OSIEDLA KIJEWO

Krzysztof  Romianowski