Plany zagospodarowania przestrzennego osiedla

Kameralne osiedle zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej z towarzyszącą zabudową usługową (usługi oświaty, kultury, handlu, gastronomii, opieki społecznej itp.) i rzemieślniczą. Podlegająca ochronie zieleń leśna i tereny zieleni urządzonej, z dopuszczeniem działalności związanej ze sportem i rekreacją jako funkcji uzupełniającej, nie powodującej nieodwracalnych /trwałych/ przekształceń dotychczasowych funkcji. Dopuszcza się lokalizację ciągów pieszych i ścieżek rowerowych oraz lokalizację obiektów związanych z gospodarką leśną i obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych.